بازگشت بزرگان به میراث فرهنگی

آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود           عاقبت در قدم باد بهار آخر شد.

دعای مظلومانه کسانی که به ناحق آنها را به شیراز کوچانیدند نهایتاً درگرفت و به جای خودستایی، خود را یافتیم و به هم بالیدیم. 

در خواب هم به چشم خویش نمی دیدم که روزی مؤسس سازمان میراث فرهنگی مجددا سکان حفاظت از ابنیه تاریخی را به دست بگیرد. و دیگران نیز که هر یک در حفاظت از میراث فرهنگی مان سختی ها کشیده اند. 

بالاخره بعد از هشت سال اشک ریختن و گریه بر حال نزار میراث فرهنگی کشور، امیدمان ناامید نشد تا این بار با تدبیری دقیق تر و درکی عمیق تر و خوش بینی کامل تری به مشکلاتمان بنگریم و راهی برای رهایی گذشته از نگاهی که در گذشته مانده است، بیابیم. امیدوارم که روزگار بهتری برای میراث فرهنگی و آینده ای برای گذشته خویش بیابیم و خسارات فراوانی که قادر به شمردن آنها نیستیم در عرصه میراث فرهنگی جبران شود. امیدوارم که هر چه سریع تر برای بافت تاریخی یزد که قربانی تصمیمات اشتباه قبلی شده است کاری شود. امیدوارم که جلو تخریب های وسیع در حاشیه میدان عتیق اصفهان گرفته شود و امیدوارم که امیدمان این بار ناامید نشود. 

/ 1 نظر / 16 بازدید
چه فرقی می کند!!!

ماهم امید واریم... ولی اگر امیدمان ناامید شد باز به که پناه بریم؟؟؟ چهاریا هشت سال دگرکارها خواهد شد بخیل نیستیم ولی گر نشد یادمان نرود ز اشک و گریه دم زنیم...